tree tops

Actualment oferim una àmplia gamma de serveis per donar una total cobertura a les necessitats de l'empreses i autònoms.

Assessorament comptable i fiscal


1. Anàlisis i Consultoria d'empreses

Servei dedicat a donar cobertura 'in situ' a les empreses, analitzem el funcionament intern, tant del procés productiu, com a comercial i administratiu; revisem les tasques que realitzen cadascun dels treballadors, el sistema d'informació intern, la transmissió de les ordres i l'estructura organitzativa amb la intenció de buscar totes aquelles millores estructurals i de funcionament de l'empresa que permeti als nostres clients, no només millorar l'eficiència de tots els seus recursos, tant tècnics com a humans, sinó també aconseguir així una reducció de costos i minimitzar les desviacions dels pressupostos.

Si està interessat en aquest servei pot sol┬Ělicitar un pressupost, estudiarem el seu cas.

2. Alta d'empreses
 • Estudi i pla de viabilitat.
 • Tramitació alta de societats mercantils, alta registre.
 • Tramitació certificat de la 'F´brica Nacional de Moneda y Timbre' de la societat.
 • Tramitació del registre sanitari de salut pública.
 • Tramitació certificat d'eficiència energètica.
3. Centre Comptable y Fiscal

Servei dedicat a donar cobertura de totes les obligacions comptables i fiscals que periòdicament tenen tant les empreses com els autònoms:

 • Presentació de les liquidacions trimestrals: IVA, IRPF, retencions lloguer...
 • Presentació dels resums anuals corresponents.
 • Confecció i presentació Impost de societats.
 • Elaboració i presentació dels Llibres Oficials i dels Comptes Anuals davant el Registre Mercantil Provincial.

Nexo Sistemas de Gestión, S.L. no només ens centrem a portar la comptabilitat i fer els models fiscals obligatoris, sinó que també oferim als nostres clients informació periòdica de l'evolució de l'empresa, els resultats obtinguts, previsions de les despeses, elaboració de pressupostos anuals i control de les desviacions, anàlisis de la liquiditat de l'empresa i cerca de solucions.

4. Tràmits varis
 • Gestió d'Hipoteques, Préstecs, ICOs, Factoring amb les entitats financeres.
 • Contractes de lloguer d'habitatges i locals.
 • Tràmits Notarials: escriptures, herències, darreres voluntats
 • Tràmits ERE
 • Tràmits 'Pagament Únic' de la desocupació per a la creació de noves empreses

5. Comptabilitat Assistida

Ens desplacem a les empreses per revisar la comptabilitat portada pel seu propi personal administratiu. També oferim la possibilitat d'enviar personal propi de 'Nexo'.

Existeix l'opció, a més, de contractar una quota fixa mensual o un preu per hora.

6. Formació a Empresas

Formació del personal administratiu en temes de comptabilitat, informació i actualització sobre la nova normativa fiscal i comptable. Establiment d'unes pautes de control i de l'arxiu.

7. llei Orgànica de Protecció de Dades

Des de Nexo Sistemas de Gestión volem proporcionar-li el servei que necessita la seva empresa en matèria de protecció de dades personals.

Amb motiu de l'entrada en vigor de la Llei Orgònica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de Desembre, (d'ara endavant LOPD) sorgeixen una sèrie d'obligacions per a aquelles empreses que tinguin fitxers amb dades de caràcter personal.

El RD 994/1999 estableix els diferents nivells de seguretat que s'han d'adoptar per a la protecció d'aquestes dades, segons la naturalesa de la informació tractada, en relació amb la major o menor necessitat de garantir la confidencialitat i la integritat de la informació, classificant-los en: Nivell bàsic, Nivell mitjà i Nivell alt.

El responsable del fitxer haurà d'elaborar i implementar la normativa de seguretat mitjançant l'elaboració d'un document d'obligat compliment per al personal amb accés a les dades de caràcter personal ja els sistemes d'informació. Aquest document de seguretat haurà d'incloure tots els requeriments legalment establerts en funció del nivell de seguretat que hagués d'adoptar el responsable del fitxer.

L'Agència de Protecció de Dades (APD) imposa greus sancions econòmiques a totes aquelles empreses que no compleixin amb l'establert en la normativa reguladora.

Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de 601 fins a 60.101 Eur.
Les infraccions greus seran sancionades amb multa de 60.101 fins a 300.506 Eur.
Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa de 300.506 fins a 601.012 Eur.